Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu

Říjen 2016

SLOVO NA DEN 2

12. října 2016 v 11:14 | Vaness
Kralický překlad
Poněvadž jsi Hospodina, kterýž útočiště mé jest, a Nejvyššího za svůj příbytek položil, nepřihodí se tobě nic zlého, aniž se přiblíží jaká rána k stánku tvému. Nebo andělům svým přikázal o tobě, aby tě ostříhali na všech cestách tvých. Na rukou ponesou tě, abys neurazil o kámen nohy své. (Žalm 91:9-12)
Český ekumenický překlad
Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil. (Žalm 91:9-12)
Bible21
Když Hospodinu řekneš: "Jsi mé útočiště," Nejvyššího když zvolíš za svůj příbytek, žádné neštěstí se ti nepřihodí, rána se vyhne tvému obydlí. Vždyť kvůli tobě pověřil anděly, na všech tvých cestách aby tě chránili, na rukou aby tě nosili, nohu o kámen aby sis nezranil. (Žalm 91:9-12)

Smiluj se nade mnou

12. října 2016 v 9:39 | Vaness

Plň svoji mysl Božím slovem

12. října 2016 v 9:36 | Vaness

Bůh tam už je..

12. října 2016 v 9:34 | Vaness

Bůh setře každou slzu

12. října 2016 v 9:32 | Vaness

Len Ver

12. října 2016 v 9:30 | Vaness

Som Kresťan

12. října 2016 v 9:27 | Vaness


"Pane, ten,kterého máš rád, je nemocen."

8. října 2016 v 21:16 | Vaness
Bůh slyší tvé modlitby.
Jan zaznamenává: "Sestry mu vzkázaly: Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen." Někdo šel k Ježíši kvůli Lazarovi, a protože šel, Ježíš zareagoval. Uzdravení se neuskutečnilo po několik dní, ale bylo započato v okamžiku, kdy byl Pán povolán.
Říkal sis někdy, kam se dostanou tvé modlitby? "...nastalo na nebi mlčení...Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář...aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem. A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Boží tvář" (Zjevení 8;1-4). Proč nastalo na nebi mlčení? Protože se někdo modlil! V nebi se všechno pozastaví, aby bylo slyšet modlitby někoho takového, jako jsi ty. Modlitby všech Božích lidí vystupovaly k Bohu. To je úžasné! Tvá slova se nezastaví, dokud se nedostanou do Božího srdce, proto se nepřestávej modlit.
Všimni si toho, že ten, který šel k Ježíši kvůli Lazarovi, řekl: "Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen." Nepostavil svou žádost na nedokonalé lásce toho, kdo byl potřebný, ale na dokonalé lásce Ježíše. Neřekl: "Ten, který tě miluje, je nemocen." Řekl: "...ten, kterého máš rád, je nemocen." To je něco jiného.
Síla modlitby nezávisí na schopnosti toho, kdo se modlí, ale na neměnící se lásce toho, který slyší. Nejsi rád? Možná jsi velmi zkažený, možná nerozumíš tajemství modlitby, ale toto je jasné: děj začíná v nebi tehdy, když se někdo na zemi modlí.
Jan 11;3

"Pane, nauč nás modlit se."

8. října 2016 v 21:13 | Vaness

Ale Kristus vysvětloval svým následovníkům, aby se modlili vždycky. Učil je tak ve svých kázáních i osobním příkladem. Jeho modlitby byly tak vřelé a tak přímé, že když jednou modlitbu dokončil, učedníci ho žádali: "Pane, nauč nás modlit se". Toužili mít s Bohem stejný kontakt jako Kristus.
Řekli jste už někdy: "Pane, nauč mě modlit se"? Modlitba by neměla být občasná nebo ojedinělá, vedená pouze momentální nouzí. Modlitba by měla být součástí našeho života jako třeba dýchání. Ještě nikdy náš svět nepotřeboval lidi, kteří se budou modlit, tak naléhavě jako dnes.
Stanete se jedním z nich?
Lukáš 11;1

Bůh je Úžasný

8. října 2016 v 21:11 | Vaness

Ne každý,kdo mi říká‚ Pane,Pane‘,vejde do nebeského království

8. října 2016 v 21:09 | Vaness
Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: 'Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?' A tehdy jim jasně řeknu: 'Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!'
Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založen na skále. Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku. Pak padl déšť,přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, a ten spadl a jeho pád byl hrozný.
Matouš 7:21-27

SLOVO NA DEN

8. října 2016 v 20:54 | Vaness
Kralický překlad:
Neboť jsem v lučišti svém naděje neskládal, aniž mne kdy obránil meč můj.
Ale ty jsi nás vysvobozoval od nepřátel našich, a kteříž nás nenávidí, ty jsi zahanboval.
A protož chválíme tě Boha na každý den, a jméno tvé ustavičně oslavujeme.

(Žalm 44:7-9)

Bible21:
Ve vlastní luk jsem nevěřil, nebyl to můj meč, kdo dal mi vítězství!
Tys nám dal nad nepřáteli vítězit, naše protivníky jsi vždy zahanbil.
Chlubili jsme se Bohem každý den, stále jsme slavili jméno tvé!
(Žalm 44:7-9)

Můj život s Kristem

8. října 2016 v 18:57 | Vaness

Všechny vítám na mém novém blogu

toto bude blog o křesťanském životu, který není zrovna procházka růžovým sadem,ale je o tom co člověk prožívá s Bohem nebo jak se člověk cití bez něj. Budou tu i moudra a slovo na den. Někteří lidé nechápou člověka který má vztah s Bohem ale my co máme vztah s Bohem a tak nějak víme jak se ten člověk může cítit. Nikdy jsem nebrala Křesťanství jako náboženství ale jako součást mého života.Někdy jsem byla ve zkouškách někdy jsem byla pokoušena, ale to pokušení nebylo od BOHA !!! bylo to od toho zlého (Satana).

Chtěla jsem vám teď tak nějak jednoduše popsat život křesťana ale není to moc jednoduché žít tak jak chce Bůh,protože je tu i pokušitel i v každé pohádce je dobrá a zlá strana. Já být vámi tak začnu hledat Boha teď než bude pozdě protože doba milosti se dnem za dnem kratí a příchod Pána Ježíše Kriste je blízko !!